"Lönsam Logistik® frigör mycket kapital och sänker företagets totala kostnader"

- Ulf Pewe

Spetskompetens

Vissa områden i logistikkedjan väger tyngre än andra och kräver därför specialkompetens. Arbetsmetoden "Lönsam Logistik"® kräver därför inte bara lång och bred erfarenhet som "logistikkoordinator" utan även särskild spetskompetens inom områden som:

Logistikbesiktning (Till sidan)

Supply Chain Management (SCM)

Omfattar hela varu- och informationsflödet från leverantör till slutkund ("från ax till bulle"). Orderplockning, lastning, transport och lossing, lager, operativt inköp, lager- och inköpsstyrning, leveransuppföljning, kapital- och anläggningskostnader d.v.s all material- och varuhantering står för en stor del av företagets kostnader. Effektivare material- och varuflöden är därför en av mina specialiteter!

Projektledning

Logistikfilosofin är baserad på två väsentliga principer:

  • Samordning på tvären i företaget
  • En helhetssyn på verksamheternas materialflöden

Min uppgift i alla projekt är att skapa en grupp av kreativa befattningshavare som var och en är kunniga inom sina områden, definiera ett gemensamt mål och därefter ansvara för genomförandet på tvären. Min långa och breda erfarenhet från många områden och många olika uppdrag är en av mina styrkefaktorer!

Tidsstyrd direktdistribution - reducering av antal lager

Lönsam Logistik®använder avancerade informationssystem. Inte bara i kommunikation inom företaget utan i alla led och av alla berörda parter t.ex. leverantörer, speditörer, kunder, försäljnings- och inköpsfunktioner.Min styrka är att tillsammans med de olika parterna rätt mixa inköpspris, kvalitet, leveranssäkerhet, flexibilitet, lagerkostnader, transportkostnader och service!